Allow User Resizing

posted on 11 Oct 2008 20:33 by ninetales in XNA

AllowUserResizing : รู้ไว้ไม่เสียหาย
อนุญาติ ให้ผู้ใช้ สามารถเปลี่ยนขนาด Windows ของเกมเองได้
เพิ่มลงไปใน Initialize( ) ดังนี้

Window.AllowUserResizing = true;

ลองกด F5 เพื่อ Run ดู
จะปรากฎว่า ปุ่ม Maximize ของ Windows ถูก Enable แล้ว
นอกจากนี้ยังสามารถใช้ mouse dragเพื่อปรับขนาด Windows จากกรอบได้

 

หากลบ Code บรรทัดนี้ออก  หรือ เปลี่ยนค่าเป็น false ผู้ใช้จะไม่สามารถปรับขนาดของหน้าต่างด้วยตนเอง

ซึ่งเกมส่วนใหญ่จะไม่อนุญาติให้ผู้ใช้ปรับได้เองอยู่แล้ว
แต่อาจจะมีบางกรณี หรือบางเกม ที่อาจจะจำเป็นต้องใช้

edit @ 13 Oct 2008 16:43:06 by 『Ninetales』

Comment

Comment:

Tweet

『Ninetales』 View my profile