โครงสร้างใน file -> Game1.cs แบ่งคร่าวๆตามนี้

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

using ...

namespace WindowsGame1
{

    public class Game1 : Microsoft.Xna.Framework.Game
    {
        public Game1(){}

        protected override void Initialize(){}

        protected override void LoadContent(){}
     
        protected override void UnloadContent(){}
       
        protected override void Update(GameTime gameTime){}
       
        protected override void Draw(GameTime gameTime){}
       
    }
}

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อเริ่มการทำงาน Program.cs จะ สั่ง run Game1.cs
และจะมีลำดับการทำงานของ Method ดังนี้

1. Game1()  : เป็น Constructor ของ Game1 จึงเริ่มทำงานก่อน
2. Initialize() : เป็น Method สำหรับ set ค่าต่างๆ ในเบื้องต้น
3. LoadContent() : เป็น Method สำหรับโหลด Object ต่้างๆ โดยจะมี ContentManager เป็นตัวจัดการ Memory ให้ โดยอัตโนมัติ
*3 Method แรกนี้ จะถูกเรียกใช้งานเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

4. Update() : เป็น Method สำหรับ Update Game ในทุกๆ Loop. Logic ส่วนใหญ่ของ Game ควรจะอยู่ในนี้
5. Draw() : เป็น Method สำหรับ คำสั่งในการแสดงผลออกทางหน้าจอ
*จากนั้น โปรแกรมจะทำการเรียก Update() -> Draw() -> Update() -> Draw() ->...
วนloop อยู่ 2 Method จนกว่าจะได้รับคำสั่งจบเกม

6. UnloadContent(): เป็น Method สำหรับ Unload เพื่อคืน Memory ให้แก่ระบบ สำหรับ Object ที่เราไม่ได้โหลดโดย ContentManager

*จบเกม

edit @ 13 Oct 2008 16:37:01 by 『Ninetales』

Tags: xna 0 Comments

Comment

Comment:

Tweet

『Ninetales』 View my profile