Screen Resolution

posted on 12 Oct 2008 00:37 by ninetales in XNA

การปรับขนาดหน้าจอของเกม
คำสั่งที่จำเป็น อีกชุดหนึ่ง ในการทำเกม

GraphicsDeviceManager.PreferredBackBufferWidth และ
GraphicsDeviceManager.PreferredBackBufferHeight

แต่เนื่องจากในส่วนของ Global นั้น XNA ได้ประกาศ
GraphicsDeviceManager graphics;

และ
graphics = new GraphicsDeviceManager(this);
ในส่วนของ Constructor มาแล้ว

ดังนั้น Code จึงเหลือ แค่
            graphics.PreferredBackBufferWidth
            graphics.PreferredBackBufferHeigh

Example :

  graphics.PreferredBackBufferWidth = 320;
  graphics.PreferredBackBufferHeight = 240;

*หากประกาศใน Initialize() หรือ Update() จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าใดๆจนกว่าจะเรียกคำสั่ง

graphics.ApplyChanges();

  แต่ถ้าให้ประกาศใน Constructor ไม่ต้องใช้ ApplyChanges()

edit @ 13 Oct 2008 16:41:29 by 『Ninetales』

Comment

Comment:

Tweet

『Ninetales』 View my profile